Facebook Instagram en pl
Telefon: 508 528 528
Menu Rezerwacje Panel klienta

REGULAMIN

              

REGULAMIN FUNESCAPE WARSZAWA

Administratorem Twoich danych osobowych jest FunEscape Piotr Pękala, ul. Powsińska 64a 02-903 Warszawa NIP 7971794466, mail biuro@funescape.pl  Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji oraz osoby jej towarzyszące w zabawie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego treści podczas wizyty w lokalu.

2. Podczas gry w FunEscape wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wszelkich zaleceń i poleceń pracowników FunEscape.

3. Rezerwacja:

3.1. Rezerwacji można dokonać na stronie www.funescape.pl korzystając z zamieszczonego tam formularza w zakładce REZERWACJE, telefonicznie pod numerem telefonu ‎508 528 528 lub osobiście w siedzibie FunEscape przy ulicy Powsińskiej 64a.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

 • liczba uczestników i ich wiek,
 • nazwa wybranego pokoju,
 • data i godzina rezerwacji,
 • język prowadzenia (polski, angielski),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres e-mail,
 • informację o specjalnych potrzebach (np. potrzeba pomocy animatora, faktura),

3.3. Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem.

Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.

3.4. Rezerwację można odwołać przez kliknięcie linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie lub osobiście w siedzibie FunEscape.

3.5. W dniu zabawy, lub w dniu poprzedzającym jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6. Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez naszych pracowników.

4. Zabawa:

4.1. Zabawa w FunEscape odbywa się w jednym z 10 pokoi przy ulicy Powsińskiej 64a w Warszawie:

 • Bezludna Wyspa,
 • Mistrz Zen,
 • Klaun w krzywym zwierciadle,
 • Polski Skarbiec,
 • Przygoda na dnie oceanu,
 • Rytuał,
 • Zaginiona,
 • Przeszłość zaczyna się dziś,
 • Pokój, którego nie ma.

4.2. Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 12 roku życia bez opiekuna prawnego lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom FunEscape oraz przedłożyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zabawie osób niepełnoletnich i akceptację niniejszego regulaminu. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas gry z udziałem osób poniżej 12 roku życia lub osób niepełnosprawnych wymagana będzie opieka animatora.

4.3. W grze może uczestniczyć od 1 do maksymalnie 8 graczy w zależności od pokoju.

4.4. Gra w pokoju trwa 60 minut (chyba, że uczestnicy wyjdą wcześniej). Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę z uwagi na kwestie organizacyjne, techniczne, wprowadzenie do gry i pamiątkowe zdjęcia.

4.5. W grze nie mogą brać udziału osoby agresywne, nadmiernie pobudzone, znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pracownicy FunEscape mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady, a nie chce dobrowolnie zrezygnować z uczestnictwa w zabawie – przy czym w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.

4.6. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, ani żadnych innych sprzętów elektronicznych (w szczególności: smartfonów, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków, konsoli itp).  Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia wszelkich sprzętów w szafkach lub u pracowników FunEscape. Jeśli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają ww. sprzętów elektronicznych mają prawo wedle własnego uznania: poprosić o oddanie sprzętu na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy – przy czym w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.

4.7. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie FunEscape 15 minut przed czasem dokonanej rezerwacji.

4.8. Pokoje są monitorowane, a zainstalowane w salach podsłuchy mają na celu sprawne prowadzenie gry. Uczestnicy dokonując rezerwacji zgadzają się na nagrywanie ich pobytu w pokoju.

5. Zasady bezpieczeństwa.

5.1. W wybranych pokojach znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

5.2. W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem „NIE DOTYKAĆ”, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego pracowników– nie należy ich dotykać podczas gry.

5.3. Osoby cierpiące na epilepsję powinny przekazać informacje o chorobie pracownikom FunEscape przed rozpoczęciem zabawy. Nie zaleca się by w pokojach Zaginiona oraz Przeszłość zaczyna się dziś grały osoby cierpiące na epilepsję oraz wszelkie jej odmiany.

5.4. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników FunEscape pracownicy mają prawo wyprosić uczestników z terenu obiektu. W takim przypadku uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy – pobierana jest pełna opłata za usługę.

5.5. Uczestnicy przystępując do gry biorą ponoszą wyłączną odpowiedzialność cywilną za wszelkie następstwa tej gry – zarówno w zakresie szkód w mieniu jak i na osobie. 
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun grupy.

5.6. FunEscape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.7. FunEscape nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

5.8. FunEscape nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszać porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

5.9. FunEscape nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.

5.10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

5.12. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. Płatność:

6.1. Płatności dokonuje się na miejscu gotówką lub kartą, a przy rezerwacji przez serwis Lockme.pl za pomocą przelewu online.

6.2. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

6.3. Koszty gry: uzależnione są od pokoju wybranego przez uczestników gry oraz pory rozgrywki:

Poniedziałek - Piątek – do godziny 16:00:

 • Bezludna Wyspa – 150 PLN, 
 • Mistrz Zen – 140 PLN,
 • Klaun w krzywym zwierciadle – 100 PLN,
 • Przygoda na dnie oceanu – 140 PLN,
 • Rytuał – 140 PLN,
 • Zaginiona – 140 PLN,
 • Pokój, którego nie ma – 140 PLN,
 • Polski Skarbiec – 150 PLN,
 • Przeszłość zaczyna się dziś – 150 PLN
 • Solna Komnata - 140 PLN

Poniedziałek - Piątek - po godziny 16:00 oraz weekendy i święta:

 • Bezludna wyspa – 180 PLN,
 • Mistrz Zen – 170 PLN, 
 • Klaun w krzywym zwierciadle – 110 PLN,
 • Przygoda na dnie oceanu – 170 PLN,
 • Rytuał – 170 PLN,
 • Zaginiona – 170 PLN,
 • Pokój, którego nie ma – 170 PLN,
 • Polski Skarbiec – 180 PLN,
 • Przeszłość zaczyna się dziś – 180 PLN
 • Solna Komnata – 170 PLN


REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera wydanego przez FunEscape Piotr Pękala, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FunEscape z siedzibą w Warszawie 02-903, ul. Powsińska 64a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 797-179-44-66  („Voucher”).

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu vouchera bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pokój – escape room, o którym informacje dostępne są na stronie internetowej www.funescape.pl .

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana imiennie  (imię i nazwisko) a w przypadku voucherów na okaziciela – osoba okazująca voucher Partnerowi celem realizacji usługi.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem internetowym www.funescape.pl/regulamin

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.funescape.pl .

Sprzedawca – Piotr Pękala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FunEscape z siedzibą w Warszawie 02-903, ul. Powsińska 64a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 797-179-44-66.

Voucher – dokument wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu jako forma zapłaty za rezerwację pokoju; każdy Voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności.

§ 1

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez FunEscape Piotr Pękala,

Voucher jest dokumentem na okaziciela, wystawianym przez FunEscape Piotr Pękala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FunEscape z siedzibą przy ul. Powsińskiej 64a.

Koszt Vouchera to 180PLN, i jest to voucher na jeden dowolny pokój FunEscape.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera może ulec wydłużeniu.

Warunkiem skorzystania z Vouchera jest uprzednia rezerwacja pokoju dokonana osobiście, pod numerem telefonu: ‎508 528 528 lub poprzez stronę internetową www.funescape.pl

Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. biuro@funescape.pl

W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu.

§ 2

Sprzedaż Voucherów prowadzona jest pod adresem strony internetowej www.funescape.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy Powsińska 64a 02-903 Warszawa.

Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem tradycyjnym lub za pomocą płatności online na rachunek Sprzedawcy: 31 1050 1461 1000 0092 3958 5764 ING BANK ŚLĄSKI

Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Sprzedawca ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera.

Voucher w formie elektronicznej zostanie dostarczony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu płatności, poprzez jego wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej jest nieodpłatna.

Jeżeli Klient zamówił dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera pod wskazany adres, wydrukowany Voucher zostanie dostarczony Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym na adres pocztowy podany w formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni od dokonania płatności. Koszt takiej dostawy pokrywa Klient.

Warunkiem skorzystania z Vouchera jest uprzednia rezerwacja pokoju dokonana osobiście lub pod numerem telefonu:508528 528 lub poprzez stronę internetową www.funescape.pl

Rezerwacja pokoju oznacza ustalenie terminu i czasu, w którym Posiadacz może dokonać realizacji Vouchera.

Posiadacz, realizując Voucher, obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz numer vouchera.

Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera.

Klient uprawniony jest do zmiany terminu realizacji Vouchera najpóźniej na cztery dni robocze przed ustalonym terminem. W wypadku nie odwołania terminu realizacji Vouchera lub jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Klient traci możliwość  realizacji Vouchera.

§ 3

Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera, chyba że Klient przed upływem terminu dokonał rezerwacji pokoju.

Aby odstąpić od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłanego pocztą lub przez e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostawy Vouchera (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 4

Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.

Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Klienta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie Posiadacza Vouchera związku z reklamacją.

Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.biuro@funescape.pl

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Posiadacz Vouchera zostanie  powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

§ 5

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i zarazem niezbędne do realizacji umowy.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja umowy po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klient usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 6

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań  należy ochrona konsumentów.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

        

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, rezerwując pokój, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami w jakikolwiek sposób, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Nie rozdajemy Twoich danych przypadkowym firmom, a tylko tym, które siłą rzeczy mają do nich dostęp – podmiotami które je przetwarzają jest np. Nasz dostawca serwera.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.   

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FunEscape Piotr Pękala ul. Powsińska 64a 02-903 Warszawa NIP 797-179-44-66

Wersję rozszerzoną Polityki Prywatności znajdziesz pod adresem www.funescape.pl/politykaprywatnosci